Policys - så här arbetar vi

Kvalitetspolicy
JJ Gruppen eftersträvar att leverera felfria lyftdonsprodukter i rätt tid med tillhörande utrustningar, inklusive bärstål och övriga service och underhållstjänster samt utbildning, som uppfyller kundernas specifika krav, behov och förväntningar samt gällande lag och författningskrav.
JJ Gruppen skall genom ständiga förbättringar genom vårt ledningssystem förbli den självklara leverantören av lyftdonsprodukter.
 
Miljöpolicy
Vi vet och förstår att vår verksamhet och våra produkter påverkar miljön.
Vi arbetar därför för att ständigt förbättra alla aspekter av miljöpåverkan vid inköp, transport, användning och återvinning av våra produkter i syfte att uppfylla tillämpliga lagar och författningskrav och genom detta minska resursanvändning och miljöbelastning.
 
Arbetsmiljöpolicy
Syftet med JJ Gruppens arbetsmiljöpolicy är att säkerställa en attraktiv och utvecklande arbetsplats samt att identifiera och eliminera risker.
Det gör vi genom:
En god arbetsmiljö och god kvalitet som skall vara ledstjärna och praxis i alla beslut inom verksamheten.
Att verka för tidig upptäckt av bristfällig arbetsmiljö och kvalitetsbrister samt att åtgärda dessa med syftet att förebygga ohälsa.
Att en god arbetsmiljö och hög kvalitet är ett gemensamt intresse för arbetsgivare och arbetstagare. Där alla har ett ansvar att i det dagliga arbetet följa lagar, föreskrifter och att samverka.
 
 
Drogpolicy/Syfte

Säkerställa en drogfri arbetsplats
Vi vill bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Inget bruk av alkohol och droger som kan få negativa konsekvenser ska finnas på en trygg, säker och kvalitetsmedveten arbetsplats. Vi har tagit fram denna policy av omsorg om våra nuvarande och framtida medarbetare, våra kunder och allmänheten.
Vision och mål

  • Målet är att skapa en god och säker arbetsmiljö genom ett förebyggande arbete med alkohol och droger. Vi ska arbeta förebyggande genom att skapa en öppen attityd, ett personligt ansvarstagande och gemensamma värderingar.
  • Alla ska förstå de stora möjligheter som finns genom att agera så tidigt som möjligt. Både chefen, som har det formella ansvaret och arbetskamraterna som oftast ser problemen först. Alla har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön.
  • Om en medarbetare ändå får problem med skadligt bruk eller beroende erbjuder företaget stöd och hjälp. Vår grundinställning är att missbruket skall bort och medarbetaren skall vara kvar!