Förbättrad arbetsmiljö med ISO 45001

ISO 45001 är en internationell standard som anger krav som rör ledningssystem för arbetsmiljö. Den möjliggör för en organisation att hantera sina risker och förbättra arbetsmiljön. Den kan tillämpas i organisationer inom alla branscher och verksamhetsområden. ISO 45001 är fokuserad på ledningen av systematiskt arbetsmiljöarbete och är därigenom riktat mot organisationens ständiga förbättringar.

Några av fördelarna är:

  • Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i organisationen
  • Ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar
  • Visar ett åtagande för skydd av personal, egendom och anläggning
  • Ökar möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal
  • Minskade kostnader orsakade av sjukfrånvaro, rehabilitering, personalomsättning, stillestånd i produktion eller skador på anläggningen eller omgivningen.
  • Hälsa & Säkerhet är en integrerad del av en hållbarhetsstrategi
  • Uppmuntrar mer effektiv intern och extern kommunikation